Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Wyspy Bałtyku

01 - 07 lipca 2018

Świnoujście - Bornholm - Christianso - Gotlandia - Olandia - Gdynia

1950 zł


Przyjemny, lipcowy rejs po pięknych, bałtyckich wyspach. Po drodze odwiedzimy Gotlandię, gdzie w Visby zobaczyć można świetnie zachowany mur obronny z 50 wieżami i wiele średniowiecznych budynków, wpisanych na listę UNESCO. Potem zobaczymy Olandię i specyficzne dla niej wiatraki. Przy okazji prawdopodobnie zawiniemy do portu Kalmar, będącego już na stałym lądzie, ale połączonego z wyspą mostem. Po szwedzkich wyspach czekają nas jeszcze dwie duńskie wyspy - Christianso i Bornhorm - pierwsza z nich to malutka wysepka, po której nie da się poruszać samochodem, ale była kiedyś twierdzą, więc można tam oglądać umocnienia i budynki po dawnych koszarach. Druga wyspa zaś obfituje w wiele atrakcji turystycznych i setki kilometrów ścieżek rowerowych. 

Warto poznać nasze bałtyckie wyspy i warto potem do nich wracać. A najbardziej warto przeżyć rejs w niepowtarzalnej atmosferze panującej na Zawiszy. Zapewniamy, że nie będziesz chciał wracać do domu!

 

Zapraszamy do załogi!

fot. Wojtek Mokwa


Cena: 1950 zł

Cena zawiera

  • pobyt na jachcie
  • szkolenie
  • pełne wyżywienie
  • ubezpieczenie NNW, KL
  • opłaty portowe
  • zaopatrzenie statku w paliwo, wodę, oleje

Cena nie zawiera

  • dojazdu do/ z Gdyni
  • wydatków własnych w portach
     

Kapitan

Tomek "Misiek" Kulawik

Z żeglarstwem związany od sierpnia 1980 roku. Odbył przeszło 120 rejsów morskich, w czasie 17.000 godzin przepłynął blisko 66.000 Mm. 95% to rejsy kapitańskie. Kapitan dwóch z sześciu etapów wyprawy „Rosyjska Arktyka 2013″, podczas której na jachcie Barlovento II osiągnięto rekordową dla jachtu pod polską banderą szerokość geograficzną północną 82° 10,554. Kapitan wypraw i rejsów po Oceanach: Atlantyckim, Spokojnym, Arktycznym, oraz Morzach: Białym, Norweskim, Północnym, Barentsa.

Członek Bractwa Kaphornowców, Prezes Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Członek Komisji Morskiej PZŻ. 

Kapitan jachtowy i motorowodny, Instruktor żeglarstwa PZŻ, SRC, LRC, ARPA, STCW95, Kapitan s/y Zawisza Czarny.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik
 
§ 1.
Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie.
 
II. Umowa
 
§ 2.
Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy.
 
§ 4.
Stronami Umowy są:
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem.
 
§ 5.
Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 
§ 6.
O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie.
 
§ 7.
O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp.
 
§ 8.
Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu, a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie, do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie
 
§ 9.
W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej.
 
§ 10.
Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora.
 
§ 11.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 
§ 12.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot:
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy.
 
§ 13.
W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie.
 
§ 15.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.
 
IV. Odwołanie rejsu
 
§ 16.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem.
 
§ 17.
Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75 % załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu.
 
§ 18.
W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.
 
V. Realizacja umowy
 
§ 19.
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.
 
§ 20.
Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program.
 
§ 21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych.
 
§ 22.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu:
- działania siły wyższej,
- działania lub zaniechania Uczestnika,
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach.
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora.
 
§ 23.
Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny.
 
§ 24.
W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny.
 
§ 25.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora.
 
§ 26.
Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 
§ 28.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Na początku

Zostaniesz przydzielony do jednej z czterech wacht i przejdziesz szkolenie pod opieką swojego oficera. Ze swoją wachtą spędzisz dużo czasu - będziecie wspólnie prowadzić statek, jeść przy jednym stole, pomagać w kuchni, a nawet spać w kojach obok siebie. Każda wachta nawigacyjna trwa 4 godziny - wtedy właśnie stoicie przy sterze, prowadzicie nawigację i obserwujecie otoczenie. Raz na 4 dni trafi się Wam również wachta kambuzowa - wtedy Waszym zadaniem będzie pomoc kucharzowi w przygotowywaniu posiłków i nakrywanie do stołu. W międzyczasie odwiedzicie kilka portów na bałtyckich wyspach.

Bornholm

To duńska wyspa, na której są dwa większe porty - Rønne oraz Nexø. W obu oglądać możemy ciekawą, skandynawską architekturę - małe, kolorowe domki, ale także zabytki sprzed kilkuset lat - kościoły, latarnie morskie, kuźnie portowe. Bornholm jest również wyspą o niesamowicie rozbudowanej sieci dróg rowerowych - kto wie, może po tym rejsie stwierdzisz, że chcesz wrócić tu z rowerem?

 

 


Chistiansø

To malutka, duńska wyspa. Mieszka tam zaledwie 100 osób, a po wyspie nie ma możliwości poruszania się samochodem. Mimo niewielkich rozmiarów, wyspa mieści na sobie pozostałości twierdzy - bastion, mury obronne, budynki mieszkalne, w których kiedyś stacjonowali żołnierze. Jest co oglądać.

Olandia

Kolejna szwecka wyspa. Na Olandii zobaczyć możemy charakterystyczne wiatraki. Olandia połączona jest mostem ze stałym lądem w mieście Kalmar, gdzie zobaczyć można zamek, katedrę i wiele ciekawych zabytków. Jednym z portów do których możemy zawinąć jest Borgholm, z monumentalnym zamkiem wzniesionym przez Karola X Gustawa.

 Gotlandia

Gotlandia (Gotland) jest największą wyspą Bałtyku. Rozwój Gotlandii zapewniało wyborne położenie wyspy, pośrodku morza, na przecięciu szlaków handlowych. O jej dobrobycie świadczą chociażby wspaniałe pozostałości architektoniczne, np. kościoły, ale przede wszystkim średniowieczne mury, których nie powstydziłaby się Malta czy Segovia. Portem, który tam odwiedzimy jest Visby - zabytkowe miasto położone na zachodnim brzegu Gotlandii.

Początki miasta nie są znane, wiadomo jednak, że już w X wieku stanowiło ono ważny ośrodek handlowy Wikingów oraz istotny przystanek na trasie szlaku handlowego wiodącego do Skandynawii. Swój największy rozkwit Visby przeżywało na przełomie XI i XIV wieku, kiedy to stało się jednym z ważniejszych miast Hanzy - związku miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej. W XII wieku Visby służyło niemieckim kupcom jako ważny punkt przystankowy w lukratywnym handlu z Nowogrodem. W tym czasie rozpoczęto także budowę katedry, a niespełna wiek później miasto zostało otoczone pierścieniem przeszło 3 kilometrowych murów obronnych z 44 basztami i licznymi bramami. W 1361 roku Visby zostało zdobyte i splądrowane przez wojska duńskiego króla Waldemara IV Atterdaga (1320-1375). W kolejnych latach miasto było wielokrotnie najeżdżane i łupione przez przez piratów. W 1525 roku wybuchł konflikt między Lubeką i rezydującym na zamku Visborg - Sörenem Norrby. Przybyli z Lubeki Niemcy spalili wszystkie kościoły w Visby z wyjątkiem kościoła św. Jana (St. Hans kyrka) i kościoła Mariackiego (obecna katedra). Miasto stanowiło także arenę walk szwedzko-duńskich co w konsekwencji doprowadziło do jego upadku. W 1645 roku wraz z Gotlandią zostało przyłączone do Szwecji. Obecnie Visby to popularny ośrodek turystyczny, który każdego roku odwiedzany jest tłumnie przez turystów ze Skandynawii jak i całej Europy.

 

UWAGA! Program rejsu może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych! Pamiętajmy, że Zawisza Czarny jest żaglowcem i, siła i kierunek wiatru mają duże znaczenie przy planowaniu podróży morskiej!

 
Patroni medialni: