Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Rejs oficerski 2018

10 - 15 kwietnia 2018

Cena: 1100 zł

Od 2013 r. funkcje oficerskie na s/y Zawisza Czarny mogą pełnić wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia (min. JSM, STCW, SRC), spełniają wymagania stażowe, ukończyły szkolenie "System zarządzania bezpieczeństwem na jednostkach CWM ZHP" i ukończyły Rejs Oficerski.

W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w najbliższym Rejsie Oficerskim, którego celem będzie przede wszystkim przygotowanie kadr do pełnienia funkcji oficerskich na s/y Zawisza Czarny oraz doskonalenie tych umiejętności przez dotychczasowych oficerów.

Uczestnikami rejsu mogą być osoby które:

 • Posiadają patent przynajmniej jachtowego sternika morskiego;
 • Ukończyły 18 lat;
 • Chcą pełnić funkcje oficerskie na Zawiszy Czarnym lub już je pełnili, ale chcą, w tym zakresie doskonalić swoje umiejętności.

 


Czym jest Rejs Oficerski?

Rejs Oficerski ma przygotować kandydata do pełnienia funkcji oficera wachtowego na pokładzie s/y Zawisza Czarny. Funkcję tą mogą pełnić osoby, które:

 • posiadają stopień (przynajmniej) jachtowego sternika morskiego
 • posiadają świadectwo operatora krótkiego zasiegu w służbie morskiej (SRC)
 • ukończyły zintegrowany kurs bezpieczeństwa zgodny z konwencją STCW
 • odbyły przynajmniej 14 dni stażu na stanowisku oficera - stażysty
 • ukończyły szkolenie "System zarządzania bezpieczeństwem na jednostkach CWM ZHP"
 • ukończyły Rejs Oficerski na s/y Zawisza Czarny
 • są pełnoletnie.

Oznacza to, że podczas szkolenia nie poruszamy zagadnień, które są przedmiotem szkolenia na kursie STCW, SRC czy są wymogiem do zdobycia stopnia jachtowego sternika morskiego. W trakcie rejsu Oficerskiego odbędzie się szkolenie z "Systemu zarządzania bezpieczeństwem na jednostkach pływających CWM ZHP".

Skupiamy się na wykorzystaniu wiedzy z innych kursów na pokładzie Zawiszy Czarnego: umiejętności obsługi urządzeń tego statku, rozkładów alarmowych, ożaglowania i olinowania Zawiszy Czarnego oraz przeprowadzenia manewrów na s/y Zawisza Czarny.

Celem szkolenia jest doprowadzenie do sytuacji, w której absolwent Rejsu Oficerskiego doskonale zna statek i jego urzadzenia, potrafi sobie poradzić z większością sytuacji jakie mogą zdarzyć się w rejsie, umie kierować wachtą, szkoli i pracuje na pokładzie zgodnie ze standardem szkolnym Zawiszy Czarnego.

W związku z tym, stosując harcerską zasadę uczenia przez działanie, zdecydowana wiekszość wiedzy przekazywana jest w sposób praktyczny. Nie omawiamy manewrów - wykonujemy je. Nie analizujemy planów przeciwpożarowych - tylko rozwijamy linie ppoż. Nie rozważamy standardu szkolnego Zawiszy - realizujemy go.

Wiedzy zdobytej na Rejsie Oficerskim nie da się nauczyć. Tego rejsu się nie odbywa. Jego się przeżywa.

 


Program Szkolenia

 • Manewrowanie wszystkimi żaglami na s/y Zawisza Czarny
 • Obsługa urządzeń nawigacyjnych
 • Prowadzenie korespondencji radiowej (w tym nadawanie i odbieranie komunikatów za pomocą przystawki DSC)
 • Prowadzenie nawigacji w oparciu o mapę elektroniczną oraz radar
 • Wykonanie manewru "Człowiek za burtą"
 • Wykonanie manewrów "zwrot przez sztag" i "zwrot przez rufę" pod żaglami
 • Stawanie na kotwicy i schodzenie w kotwicy
 • Rozwijanie linii ppoż, ćwiczenie alarmu przeciwpożarowego
 • Oczekiwania od oficera wachtowego i praca z wachtą
 • Standard szkolny na s/y Zawisza Czarny
 • Historia Zawiszy Czarnego 
 • Odpowiedzialność prawna oficera wachtowego
 • System zarządzania bezpieczeństwem na jednostkach pływających CWM ZHP

 


 

Przy zgłoszeniu, w pole uwagi proszę wpisać numer patentu jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego

Cena zawiera

 • pobyt na jachcie
 • zajęcia szkoleniowe
 • pełne wyżywienie
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • opłaty portowe
 • paliwo i oleje

Cena nie zawiera

 • dojazdu do Gdyni
 • wydatków własnych w portach

 


 

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik
 
§ 1.
Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie.
 
II. Umowa
 
§ 2.
Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy.
 
§ 4.
Stronami Umowy są:
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem.
 
§ 5.
Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 
§ 6.
O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie.
 
§ 7.
O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp.
 
§ 8.
Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu, a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie, do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie
 
§ 9.
W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej.
 
§ 10.
Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora.
 
§ 11.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 
§ 12.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot:
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy.
 
§ 13.
W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie.
 
§ 15.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.
 
IV. Odwołanie rejsu
 
§ 16.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem.
 
§ 17.
Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75 % załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu.
 
§ 18.
W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat.
 
V. Realizacja umowy
 
§ 19.
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio.
 
§ 20.
Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program.
 
§ 21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych.
 
§ 22.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu:
- działania siły wyższej,
- działania lub zaniechania Uczestnika,
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach.
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora.
 
§ 23.
Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny.
 
§ 24.
W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny.
 
§ 25.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora.
 
§ 26.
Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 
§ 28.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Patroni medialni: