Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Polskie Wybrzeże I - Rejs młodzieżowy na s/y Warszawska Nike

2-9.07.2017 r.

Gdynia - Hel - Władysławowo - Łeba - Ustka - Darłowo - Kołobrzeg

1190 zł

Letni rejs po polskim wybrzeżu - podczas tego rejsu czekają nas dość krótkie przeloty między portami i dużo możliwości poznawania piękna swojego własnego kraju. Odwiedzimy większośc portów między Gdynią a Kołobrzegiem - w każdym z tych miejsc jest coś wartego zobaczenia, a taki rejs to świetna okazja, by zobaczyć je wszystkie na raz. Nie ma co się zastanawiać, bo - nie oszukujmy się - ile razy w życiu będziesz miał okazję odwiedzić największe polskie nadmorskie miejscowości od strony morza?

 


Rejs morski

Rejs morski to niezwykła przygoda. Szczególnie kiedy odbywa się w rówieśniczym gronie. Podczas rejsu uczestnicy mają możliwość spędzenia aktywnie czasu, ale także poznawania swoich granic i kształtowania charakteru. Uczą się także odpowiedzialności i wykonywania powierzonych obowiązków. A wszystko to pod okiem doświadczonych opiekunów - kapitana i oficera, którzy posiadają niezbędne do prowadzenia jachtu uprawnienia.

Załoga podczas całego rejsu podzielona będzie na 3 wachty, w każdej z nich znajdowała się będzie doświadczona osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wachty na zmianę będą prowadzić statek, nawigować, pracować żaglami, a także przygotowywać jedzenie dla całej załogi.

Program

Program naszego rejsu dostosowany będzie do możliwości i zainteresowań młodzieży - każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Nawet ci, którzy na co dzień w szkole nie interesują się wszystkim, na rejsie staną się rządni wiedzy. A to dlatego, że żeglarstwo rozwija nie tylko odpowiedzialność, ale także ciekawość świata i chęć poznawania nowych rzeczy. Starsi opiekunowie będą mogli wspierać ich w odnajdywaniu pasji, a także czuwać nad bezpieczeństwem, zarówno na jachcie, jak i podczas wycieczek w portach.

Młodzież

Rejs przeznaczony jest dla młodzieży od 15 do 19 roku życia - zależy nam na tym, aby uczestnicy mieli możliwość spędzania czasu w rówieśniczym gronie, w którym najłatwiej i najlepiej jest uczyć się nowych rzeczy, kształtować charakter, ale także świetnie się bawić!

Warunki 

Na jachcie każda osoba będzie miała swoją koję, czyli jachtowe łóżko. Koje znajdują się w dwóch "pomieszczeniach" - na dziobie i na rufie. Na środku statku jest mesa, czyli miejsce, gdzie załoga będzie przygotowywać posiłki i jeść. Jacht wyposażony jest w kuchenkę gazową, toaletę i prysznic. Prysznice są również dostępne w większości marin, do których wpłyniemy na rejsie. 


Gdynia

Tu zaczniemy naszą przygodę. Spotkamy się w marinie, podzielimy załogę na 3 wachty, zrobimy zakupy i popłyniemy. Będąc tu warto przejśc się po tym młodym, portowym mieście. Jeśli dobrze się przyjrzycie, traficie na "domy-statki" budowane w nurcie tzw. Gdyńskiego Modernizmu. 

Hel

W Helu odwiedzić możemy foki, przejść się po bunkrach, a także zrobić sobie zdjęcie przy tablicy informującej, że znajdujemy się na początku Polski. Można tam oczywiście znaleźć także latarnię morską oraz zajrzeć do którejś z portowych knajpek. 

Władysławowo

Jest tam dość duży port rybacki i dom rybaka, ale to, co jest szczególne we Władysławowie i może zainteresować to Aleja Gwiazd Sportu. Jest tam też pomnik "Korona Himalajów" upamiętniający Polskich himalaistów.

Łeba

Ta niewielka miejscowość słynie głównie z pobliskiego Słowińskiego Parku Narodowego, w którym znajdują się ruchome wydmy, nazywane czasem "polską Saharą". Najwyższa z wydm ma ponad 40 metrów wysokości!

Ustka

W Ustce można zobaczyć pozostałości dawnej wioski rybackiej - niewielkie chatki z muru pruskiego. Znajduje się tam również latarnia morska i nadmorska promenada - jak w większości miast portowych. Na uwagę zasługują także poniemieckie bunkry, które w okresie letnim można codziennie zwiedzać z przewodnikiem.

Darłowo

W Darłowie na szczególną uwagę zaslugują dwa obiekty - Zamek Książąt Pomorskich z XIV w., w którym aktualnie mieści się muzuem, oraz rozsuwany most, który jest jedyną taką konstrukcją w Polsce, dlatego warto poświęcić mu chwilę uwagi. Dla miłośników latarni morskich również jakaś się znajdzie. :)

Kołobrzeg

Tu, poza kolejną latarnią morską, wysoką na 26 metrów, znajdziemy sporo fortyfikacji z XVII i XIX wieku - przez wiele lat Kołobrzeg pełnił rolę twierdzy. Tutaj też zakończymy naszą przygodę i stąd wyruszymy z opinią z rejsu i wspomnieniami w powrotną drogę do domu.


Cena: 1190 zł

Cena zawiera:

- pobyt na jachcie

- opiekę kapitana

- zaopatrzenie jachtu w paliwo i oleje

- ubezpieczenie NNW i KL

Cena nie zawiera:

- dojazdu do Gdyni i z Kołobrzegu

- wyżywienia

- opłat portowych

Opłaty portowe i wyżywienie zostaną sfinansowane z kasy jachtowej w wysokości 300 zł od osoby, wpłacanej na początku rejsu kapitanowi i rozliczanej na koniec rejsu.


Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik 
 
§ 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie. 
 
II. Umowa 
 
§ 2. Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. 
 
§ 4. Stronami Umowy są: 
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem. 
 
§ 5. Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 
§ 6. O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie. 
 
§ 7. O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp. 
 
§ 8. Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu, a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie, do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie 
 
§ 9. W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej. 
 
§ 10. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora. 
 
§ 11. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
 
§ 12. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot: 
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu 
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu 
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy. 
 
§ 13. W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
 
§ 14. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie. 
 
§ 15. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot. 
 
IV. Odwołanie rejsu 
 
§ 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem. 
 
§ 17. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75 % załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu. 
 
§ 18. W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat. 
 
V. Realizacja umowy 
 
§ 19. Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. 
 
§ 20. Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program. 
 
§ 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych. 
 
§ 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu: 
- działania siły wyższej, 
- działania lub zaniechania Uczestnika, 
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach. 
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora. 
 
§ 23. Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny. 
 
§ 24. W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny. 
 
§ 25. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora. 
 
§ 26. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
 
§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
 
§ 28. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Patroni medialni: