Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Fiordy na Zawiszy 2

29.06-6.07.2019

Stavanger- Bergen

Zawisza zazwyczaj żegluje po Bałtyku i Cieśninach Duńskich. W tym roku jednak uda sie zdecydowanie dalej. To wyjątkowa okazaja aby z pokładu naszego żaglowca zobaczyć Morze Północne i norweskie fiordy.  

Rejs rozpocznie się w Stavanger, dawnej norweskiej stolicy śledzia. Ślady rybackiej przeszłosci miasta widoczne są do dziś. Obecnie jednak coraz populatniejsza w tym rejonie staje się turystyka. Celem pieszych wycieczek w tej okolicy stają się zwykle miejsca takie jak Preikestolen i Kieragbolten. Preikestolen to ogromna skała wystająca ponad fiord (604 metrów wyżej). Natomiast Kjeragbolten to skała zaklinowana w klifie ok. 1000 metrów ponad fiord. Urokliwe jest również centrum miasta z kolekcją XVIII i XIX-wiecznych konstrukcji drewnianych oraz  jedyna katedrą w Norwegii, która praktycznie od XIV wieku pozostaje niezmieniona.

Port zakończenia rejsu jest z koleji drugim co do wielkości miastem Norwegii. Leży na granicy Morza Północnego i Norweskiego. Jest też nazywany bramą do fiordów. Malowniczo położone, z licznymi zabytkami znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. 

                                       

O Rejsie

Rejs rozpoczniemy w dniu 29 czerwca 2019 roku w Stavanger. W chwili zamustrowania na statek, każdy otrzyma przydział do jednej z czterech wacht, numer, koję, szelki i pas ratunkowy. Od tego momentu będziesz częścią załogi, elementem doskonale naoliwionego systemu, jakim jest żaglowiec.

Rejs zacznie się od szkolenia. Zapoznasz się z rozkładem pomieszczeń, nazwami lin i żagli, zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dowiesz się co masz robić w czasie alarmów.

W morzu

Jedziesz na rejs jako załoga żaglowca. Będziesz pełnić wachty nawigacyjne w systemie 4 godzinnym. Na wachcie Twoim zadaniem będzie obserwacja horyzontu, sterowanie statkiem, prowadzenie nasłuchu radiowego, bądź obserwacji radarowej. Po 4 godzinach wachty będziesz mieć 8 godzin wolnego. Czasu dla siebie i dla reszty wachty. Czas niby wolny, ale... bosman na pewno znajdzie Ci jakąś robotę, a jak nie, to oficer chętnie podszkoli Cię w nawigacji, locji, pracy z mapą itp.

Zresztą, w morzu nie ma zasięgu GSM i Internetu. Są za to inni ludzie - koledzy z wachty i załogi. Czeka Cię cyfrowa abstynencja.

Raz na cztery dni wypadnie Ci całodniowa służba w kambuzie, czyli w statkowej kuchni. Wachta kambuzowa pomaga w przygotowaniu posiłków, podaje je do kubryku, sprząta i zmywa po posiłku. Jeśli masz jakiś talent kulinarny, nasz kuk chętnie pomoże Ci go zrealizować i może zachwycisz czymś załogę?

Żeglując będziesz mógł podziwiać malownicze, kręte norweskie fiordy. 

W porcie

Gdy dopłyniemy do portu, na pewno trzeba będzie przygotować klar portowy, czyli sprawić, by nasz statek dobrze prezentował się w porcie, a potem będzie czas na zwiedzanie i korzystanie z uciech portowych.

Do portu w Bergen dotrzemy zapewne wieczorem w przeddzień zakończenia rejsu. Ostatnia noc na równym, ostatnie wspólne szanty i 6 lipca czeka nas ostatnie sprzątanie, zbiórka załogi, rozdanie opinii i... na pewno poczujesz tę chęć powrotu na Zawiszę :)

Czego sobie i Tobie życzymy.

 


 

Do uczestnictwa w rejsie na s/y Zawisza Czarny nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie ani posiadanie patentów lub uprawnień. Każdy może zacząć przygodę na morzu. Wszystkiego co trzeba wiedzieć i umieć nauczymy na żaglowcu.

Szkolimy żeglarzy od ponad 80 lat!

Cena: 2200 zł

Cena zawiera

  • pobyt na jachcie
  • szkolenie
  • pełne wyżywienie
  • ubezpieczenie NNW, KL
  • opłaty portowe
  • zaopatrzenie statku w paliwo, wodę, oleje

Cena nie zawiera

  • transportu do portu zaokrętowania oraz z portu wyokrętowania
  • wydatków własnych w portach

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik 
 
§ 1.
Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie. 
 
II. Umowa 
 
§ 2.
Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. 
 
§ 4.
Stronami Umowy są: 
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem. 
 
§ 5.
Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, 
a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 
§ 6.
O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie. 
 
§ 7.
O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp. 
 
§ 8.
Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu,
a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie,
do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie 
 
§ 9.
W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu
14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej. 
 
§ 10.
Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora. 
 
§ 11.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora.
Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
 
§ 12.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych
z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot: 
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu 
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu 
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu
w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy. 
 
§ 13.
W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
 
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie. 
 
§ 15.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot. 
 
IV. Odwołanie rejsu 
 
§ 16.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu, w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia
w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem. 
 
§ 17.
Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75 % załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu. 
 
§ 18.
W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat. 
 
V. Realizacja umowy 
 
§ 19.
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. 
 
§ 20.
Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program. 
 
§ 21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu
z przyczyn od niego niezależnych. 
 
§ 22.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu: 
- działania siły wyższej, 
- działania lub zaniechania Uczestnika, 
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie,
w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach. 
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora. 
 
§ 23.
Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol
i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny. 
 
§ 24.
W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny. 
 
§ 25.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora. 
 
§ 26.
Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
 
§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
 
§ 28.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Kapitan

Waldemar Mieczkowski

W młodości wstąpił do 9 Białostockiej Drużyny Wodnej „Błękitna Dziewiątka” i w ten sposób związał się z harcerstwem, co doprowadziło go do funkcji komendanta CWM i wieloletniego kapitana flagowego żaglowca ZHP – s/y „Zawisza Czarny”.

Jako szantyman Waldek zaczynał 1979 roku, kiedy w swoim rodzinnym mieście założył

 Jego poważna przygoda z morzem rozpoczęła się w 1984 roku od udziału w Operacji Żagiel na pokładzie „Zawiszy Czarnego”. Wówczas uczestniczył w słynnej akcji ratowniczej w pobliżu Bermudów, podczas której załoga żaglowca podjeła się akcji ratunkowej „Marquez”.

W początkach lat 90. Waldek pływał jako zawodowy marynarz na żaglowcu PAN „Oceania”, który odbywał rejsy do stacji badawczej na Spitzbergenie. W 1994 roku został kapitanem „Zawiszy Czarnego”, flagowego żaglowca ZHP i w tym samym roku poprowadził transatlantycki rejs „Zawiszą” do Ameryki Północnej, podczas którego Zawisza przeszedł także Wielkie Jeziora Amerykańskie. Natomiast w roku 1999, podczas wyprawy harcerskim żaglowcem do Ameryki Południowej (w jednym z etapów uczestniczył zespół Klang), dwukrotnie opłynął Przylądek Horn. W tym samym roku prowadził również cykle rejsów po Morzu Śródziemnym o nazwie Peace Cruise, zorganizowanych przez  Światowe Biuro Skautowe WOSM. Były to rejsy z międzynarodową załogą, których uczestnikami byli młodzi ludzie pochodzący z różnych zwaśnionych krajów basenu Morza Śródziemnego między innymi Palestyny, Izraela, Turcji, Cypru, Bośni i Serbii.

Kapitan Waldek jest również szantymenem. Zaczynał od  zespół bez nazwy, który założył w swoim rodzinnym mieście i z którym zdobył Grand Prix białostockiego festiwalu Kopyść. Kolejne szlify jako szantyman zdobywał w legendarnym już zespole Packet, a następnie równie sławnym Smugglers, którego był współzałożycielem.

Bezpośrednio z żeglarstwem łączy się kolejny zespół, w którym śpiewał i grał Waldek Mieczkowski– Broken Fingers Band. W 2001 roku do Waldka dołączyli Jacek Jakubowski (akordeon, śpiew), Krzysztof „Jurkiel” Jurkiewicz (gitara, śpiew, organki, mandolina) i nieżyjący już Józek Kaniecki (skrzypce, śpiew, mandolina) i w ten sposób powstała Gdańska Formacja Szantowa. Od 5 lat kapitan Waldek śiewa i gra również w Męskich Chórze Szantowym Zawisza Czarny. Jest to jeden z najlepszych amatorskich chórów szantowych na świecie i jedyny który może swoimi członkami obsadzić całą (oprócz mechanika) załogę żaglowca. Rejsy chóru odbywają się każdego roku właśnie pod kierownictwem Waldka Mieczkowskiego. 

Patroni medialni: