Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Fiordy na Zawiszy 1

 

22-29.06.2019 

Oslo- Stavanger

 

Zawisza zazwyczaj żegluje po Bałtyku i Cieśninach Duńskich. W tym roku jednak uda sie zdecydowanie dalej. To wyjątkowa okazaja aby z pokładu naszego żaglowca zobaczyć Morze Północne i norweskie fiordy. 

Rejs rozpocznie się w stolicy Norwegii- Oslo. Za rok założenia miasta przyjmuje się rok 1048, choć osady ludzkie istniały tam jeszcze przed rokiem 1000. Obecnie można tam podziwiać ślady burzliwej historii. Zabytkowe budowle, pozostałości po czasach wikingów, muzea zwiazane z archeologią, sztuką i podróżami. Ogromną atrakcją są również malownicze wyspy położone na Oslofjordzie (najdłuższa zatoka w południowo-wschodniej Norwegii) do których z centrum miasta można dotrzeć tramwajem wodnym. 

Port zakończenia rejsu również jest warty odwiedzenia. Celem pieszej turystyki w tej okolicy stają się zwykle miejsca takie jak Preikestolen i Kieragbolten. Preikestolen to ogromna skała wystająca ponad fiord (604 metrów wyżej). Natomiast Kjeragbolten to skała zaklinowana w klifie ok. 1000 metrów ponad fiord. Urokliwe jest również centrum miasta z kolekcją XVIII i XIX-wiecznych konstrukcji drewnianych oraz  jedyna katedrą w Norwegii, która praktycznie od XIV wieku pozostaje niezmieniona.

Po drodze natomiast na uczetsników rejsu czeka morze, widok na piekne fiordy i wieczory w urokliwych, norweskich portach. 

O Rejsie

Rejs rozpoczniemy w dniu 22 czerwca 2019 roku w stolicy Norwegii. W chwili zamustrowania na statek, każdy otrzyma przydział do jednej z czterech wacht, numer, koję, szelki i pas ratunkowy. Od tego momentu będziesz częścią załogi, elementem doskonale naoliwionego systemu, jakim jest żaglowiec.

Rejs zacznie się od szkolenia. Zapoznasz się z rozkładem pomieszczeń, nazwami lin i żagli, zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, dowiesz się co masz robić w czasie alarmów.

 

W morzu

Jedziesz na rejs jako załoga żaglowca. Będziesz pełnić wachty nawigacyjne w systemie 4 godzinnym. Na wachcie Twoim zadaniem będzie obserwacja horyzontu, sterowanie statkiem, prowadzenie nasłuchu radiowego, bądź obserwacji radarowej. Po 4 godzinach wachty będziesz mieć 8 godzin wolnego. Czasu dla siebie i dla reszty wachty. Czas niby wolny, ale... bosman na pewno znajdzie Ci jakąś robotę, a jak nie, to oficer chętnie podszkoli Cię w nawigacji, locji, pracy z mapą itp.

Zresztą, w morzu nie ma zasięgu GSM i Internetu. Są za to inni ludzie - koledzy z wachty i załogi. Czeka Cię cyfrowa abstynencja.

Raz na cztery dni wypadnie Ci całodniowa służba w kambuzie, czyli w statkowej kuchni. Wachta kambuzowa pomaga w przygotowaniu posiłków, podaje je do kubryku, sprząta i zmywa po posiłku. Jeśli masz jakiś talent kulinarny, nasz kuk chętnie pomoże Ci go zrealizować i może zachwycisz czymś załogę?

Żeglując będziesz miał okazję podziwiać Lysefjorden, czyli monumentalny 42 kilometrowy fiord znany z jasno zabarwionych skał granitowych leżących po obydwu stronach. 

W porcie

Gdy dopłyniemy do portu, na pewno trzeba będzie przygotować klar portowy, czyli sprawić, by nasz statek dobrze prezentował się w porcie, a potem będzie czas na zwiedzanie i korzystanie z uciech portowych. Oprócz Oslo i Stavanger załoga będziesz miał okazję odwiedzic mniejsze, klimatyczne norweskie porty, takie jak Flekkefjord, czyli najbardziej wysunięte na zachód w południowej Norwegii miasteczko.

Koniec

Do Stavanger wejdziemy pewnie 28 czerwca. Ostatnia noc na równym, ostatnie wspólne szanty i 29 czerwca czeka nas ostatnie sprzątanie, zbiórka załogi, rozdanie opinii i... na pewno poczujesz tę chęć powrotu na Zawiszę :)

Czego sobie i Tobie życzymy.

 


 

Do uczestnictwa w rejsie na s/y Zawisza Czarny nie jest potrzebne wcześniejsze doświadczenie ani posiadanie patentów lub uprawnień. Każdy może zacząć przygodę na morzu. Wszystkiego co trzeba wiedzieć i umieć nauczymy na żaglowcu.

Szkolimy żeglarzy od ponad 80 lat!

Cena: 2200 zł

Cena zawiera

  • pobyt na jachcie
  • szkolenie
  • pełne wyżywienie
  • ubezpieczenie NNW, KL
  • opłaty portowe
  • zaopatrzenie statku w paliwo, wodę, oleje

Cena nie zawiera

  • transportu do portu zaokrętowania oraz z portu wyokrętowania
  • wydatków własnych w portach

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik 
 
§ 1.
Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie. 
 
II. Umowa 
 
§ 2.
Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3.
Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. 
 
§ 4.
Stronami Umowy są: 
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem. 
 
§ 5.
Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, 
a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 
§ 6.
O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie. 
 
§ 7.
O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp. 
 
§ 8.
Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu,
a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie,
do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie 
 
§ 9.
W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu
14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej. 
 
§ 10.
Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora. 
 
§ 11.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora.
Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
 
§ 12.
Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych
z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot: 
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu 
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu 
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu
w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy. 
 
§ 13.
W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
 
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie. 
 
§ 15.
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot. 
 
IV. Odwołanie rejsu 
 
§ 16.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu, w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia
w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem. 
 
§ 17.
Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75 % załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu. 
 
§ 18.
W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat. 
 
V. Realizacja umowy 
 
§ 19.
Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. 
 
§ 20.
Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program. 
 
§ 21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu
z przyczyn od niego niezależnych. 
 
§ 22.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu: 
- działania siły wyższej, 
- działania lub zaniechania Uczestnika, 
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie,
w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach. 
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora. 
 
§ 23.
Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol
i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny. 
 
§ 24.
W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny. 
 
§ 25.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora. 
 
§ 26.
Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
 
§ 27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
 
§ 28.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Kapitan

Waldemar Mieczkowski

W młodości wstąpił do 9 Białostockiej Drużyny Wodnej „Błękitna Dziewiątka” i w ten sposób związał się z harcerstwem, co doprowadziło go do funkcji komendanta CWM i wieloletniego kapitana flagowego żaglowca ZHP – s/y „Zawisza Czarny”.

Jako szantyman Waldek zaczynał 1979 roku, kiedy w swoim rodzinnym mieście założył

 Jego poważna przygoda z morzem rozpoczęła się w 1984 roku od udziału w Operacji Żagiel na pokładzie „Zawiszy Czarnego”. Wówczas uczestniczył w słynnej akcji ratowniczej w pobliżu Bermudów, podczas której załoga żaglowca podjeła się akcji ratunkowej „Marquez”.

W początkach lat 90. Waldek pływał jako zawodowy marynarz na żaglowcu PAN „Oceania”, który odbywał rejsy do stacji badawczej na Spitzbergenie. W 1994 roku został kapitanem „Zawiszy Czarnego”, flagowego żaglowca ZHP i w tym samym roku poprowadził transatlantycki rejs „Zawiszą” do Ameryki Północnej, podczas którego Zawisza przeszedł także Wielkie Jeziora Amerykańskie. Natomiast w roku 1999, podczas wyprawy harcerskim żaglowcem do Ameryki Południowej (w jednym z etapów uczestniczył zespół Klang), dwukrotnie opłynął Przylądek Horn. W tym samym roku prowadził również cykle rejsów po Morzu Śródziemnym o nazwie Peace Cruise, zorganizowanych przez  Światowe Biuro Skautowe WOSM. Były to rejsy z międzynarodową załogą, których uczestnikami byli młodzi ludzie pochodzący z różnych zwaśnionych krajów basenu Morza Śródziemnego między innymi Palestyny, Izraela, Turcji, Cypru, Bośni i Serbii.

Kapitan Waldek jest również szantymenem. Zaczynał od  zespół bez nazwy, który założył w swoim rodzinnym mieście i z którym zdobył Grand Prix białostockiego festiwalu Kopyść. Kolejne szlify jako szantyman zdobywał w legendarnym już zespole Packet, a następnie równie sławnym Smugglers, którego był współzałożycielem.

Bezpośrednio z żeglarstwem łączy się kolejny zespół, w którym śpiewał i grał Waldek Mieczkowski– Broken Fingers Band. W 2001 roku do Waldka dołączyli Jacek Jakubowski (akordeon, śpiew), Krzysztof „Jurkiel” Jurkiewicz (gitara, śpiew, organki, mandolina) i nieżyjący już Józek Kaniecki (skrzypce, śpiew, mandolina) i w ten sposób powstała Gdańska Formacja Szantowa. Od 5 lat kapitan Waldek śiewa i gra również w Męskich Chórze Szantowym Zawisza Czarny. Jest to jeden z najlepszych amatorskich chórów szantowych na świecie i jedyny który może swoimi członkami obsadzić całą (oprócz mechanika) załogę żaglowca. Rejsy chóru odbywają się każdego roku właśnie pod kierownictwem Waldka Mieczkowskiego. 

Patroni medialni: