Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Biura: ul. Bolesława Prusa 9-11, Gdynia 81-431
Siedziba Główna: Al. Jana Pawła II 5, 81-345 Gdynia

tel./fax 58 620-90-37
email: cwm@zhp.pl

Święto Portu Nexo - rejs s/y Zawisza Czarny

15-18.06.2017 r.

Gdynia - Nexo - Gdynia

990 zł

W czerwcowy długi weekend popłyniemy na Bornholm, gdzie odbywają się regaty, a także Święto Portu Nexø. Na miejscu czeka nas wiele atrakcji, m.in. koncert kapitana Waldka Mieczkowskiego z zespołem. Poza tym zapewniamy oczywiście kilka (dziesiąt) godzin przedwakacyjnej żeglugi.
Rejs rozpoczyna się o kończy w Gdyni.
Aby wziąć udział w rejsie nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności czy uprawnień - wszystkiego nauczymy na miejscu. Niepotrzebne jest też wcześniejsze doświadczenie - kiedyś przecież trzeba zacząć. Jedynym wymaganiem jest ukończone 15 lat.


Na początek...

Jeszcze w porcie załoga zostanie podzielona na 4 wachty i przejdzie szkolenie pod okiem oficerów, którzy opowiedzą o żaglowcu, bezpieczeństwie, a także przećwiczą ze swoją wachtą stawianie żagli. Po wyjściu w morze każda z wacht będzie wypełniała określone zadania - będzie pełnić wachty nawigacyjne, trwające 4 godziny, lub wachtę kambuzową (czyli kuchenną) trwającą całą dobę. 

Podróż na Bornholm potrwa około doby. Początkowo wzdłuż polskiego wybrzeża, będzie mozna obserwować polskie latarnie morskie. Potem przez ławicę słupską, w kierunku Nexo. Wreszcie obserwator ujrzy ląd, a później zaczną sie przygotowania do wejścia do portu.

Nexo

To drugie pod względem wielkości miasto na duńskiej wyspie Bornholm. Jest największym portem rybackim na tej wyspie. Zobaczyć tam można wiele zabytków:

 • Kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja z XV i XVI wieku z przykościelnym cmentarzem, 
 • De Bornholmske Jernbaner Museum - muzeum Bornholmskich Kolei Żelaznych. Atrakcją muzeum jest drewniany wagon pocztowy Postvogn nr. 26. zbudowany w Sachsen w 1901 roku, a niedawno odrestaurowany na zamówienie muzeum.
 • Muzeum Nexo, śród eksponatów m.in. wiosłowa łódź ratownicza z 1907 roku
 • Kolorowe, drewniane domy podarowane przez Szwedów po bombardowaniu Nexo przez radzieckie lotnictwo w dniach 7 i 8 maja 1945 roku, gdy Gerhard von Kamptz, dowódca sił niemieckich okupujących Bornholm, odmówił poddania się.

Na skraju miasta znajduje się także Bornholms Sommerfuglepark & Tropeland - cieplarnia z roślinami tropikalnymi oraz motylarnia. A na północ od portu, przy brzegu morza, odnależć można 5 rzeźb, wykonanych przez litewskich rzeźbiarzy i podarowanych miastu. Maja one przypominać o bałtyckim sąsiedztwie oraz nawiązują do litewskich legend. 

Dwa kilometry na południe od miasta znajduje się bardzo do popularna plaża Balka Strand, która ciągnie się wzdłuż całej zatoki Balka. Tę ładną plażę uwielbiają dzieci. Piasek na plazy nalezy do najdrobniejszych na całym Bałtyku. Tym pisakiem wypełniano niegdyś klepsydry na okrętach i żaglowcach. Po zatoczce można popływać wypożyczonym na miejscu rowerem wodnym.

W supermarkecie można kupić lokalne produkty: śledzie, miody, wina, przyprawy. Wszystko wykonane na Bornholmie, pod marką wyspy.

Na koniec...

Zacumujemy znów w Gdyni. Po raz ostatni cała załoga spotka się na zbiórce na rufie, by pożegnać się, zrobić wspólne zdjęcie i otrzymać od kapitana opinię z rejsu. A potem czas będzie wracać do domu i planować kolejne rejsy.


Cena: 990 zł

Cena zawiera

 • pobyt na jachcie
 • szkolenie wstępne i ratownicze
 • pełne wyżywienie
 • ubezpieczenie NNW, KL
 • opłaty portowe
 • zaopatrzenie statku w paliwo, wodę, oleje

Cena nie zawiera

 • dojazdu do i z portu zaokrętowania
 • atrakcji w portach

Kapitan: Waldemar Mieczkowski

Kapitan Zawiszy Czarnego. Członek 9. Białostockiej Drużyny Wodnej "Błękitna Dziewiątka", instruktor ZHP, dawnej Komendant Centrum Wychowania morskiego ZHP, obecnie instruktor w Wydziale Wychowania Wodnego GK ZHP.

Jego poważna przygoda z morzem rozpoczęła się w 1984 roku od udziału w Operacji Żagiel na pokładzie "Zawiszy Czarnego". Wówczas uczestniczył w słynnej akcji ratowniczej w pobliżu Bermudów, podczas której podjęto rozbitków z tonącego żaglowca "Marquez", który zatonął w wyniku uderzenia szkwału.

W początkach lat 90. Waldek pływał jako zawodowy marynarz na żaglowcu PAN "Oceania", który odbywał rejsy do stacji badawczej na Spitzbergenie. Od 1994 roku został kapitanem "Zawiszy Czarnego", flagowego żaglowca ZHP i w tym samym roku poprowadził transatlantycki rejs "Zawiszą" do Ameryki Północnej, podczas którego Zawisza przeszedł także Wielkie Jeziora Amerykańskie. Natomiast w roku 1999, podczas wyprawy harcerskim żaglowcem do Ameryki Południowej, dwukrotnie opłynął Przylądek Horn.

Drugą pasja Waldka jest gitara i śpiew. Jest członkiem Meskiego Chóru Szantowego Zawisza Czarny, nagrał dwie solowe płyty z muzyką żeglarską, od wielu lat koncertuje na scenach z piosenką żeglarską i turystyczną, Będzie go można posłuchać również w Nexo.

Nikt nie zliczy ile dni, miesięcy, mil, "krwi i łez" spędził na morzu. Czujcie się z nim bezpiecznie.


Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.)I. Uczestnik 
 
§ 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie i zawarła Umowę uczestnictwa w rejsie (Umowa) oraz osoby małoletnie zgłoszone w Umowie udziału w rejsie. 
 
II. Umowa 
 
§ 2. Zawarcie Umowy z Organizatorem następuje z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora i Uczestnika.
 
§ 3. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część Umowy. 
 
§ 4. Stronami Umowy są: 
a) Uczestnik rejsu;
b) Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP zwana dalej Organizatorem. 
 
§ 5. Uczestnik zobowiązuje się terminowo dostarczyć Organizatorowi podpisaną i zawierającą kompletne dane umowę, a oświadczenie o stanie zdrowia i oświadczenie w sprawie zakazu spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na pokładzie żaglowca – najpóźniej w dniu rozpoczęcia rejsu. Brak wymienionych danych oraz dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 
§ 6. O wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został poinformowany przez Uczestnika na piśmie. 
 
§ 7. O ile strony nie umówią się inaczej, cena rejsu nie zawiera: kosztów przejazdu do miejsca rozpoczęcia i z miejsca zakończenia rejsu, kosztów wyżywienia, paliwa i innych eksploatacyjnych, opłat turystycznych oraz klimatycznych, opłat portowych, kanałowych, śluzowych i pilotowych, podatków, opłat transakcyjnych itp. 
 
§ 8. Rozliczanie ceny rejsu na zasadzie godzin lub punktów wolontariackich wypracowanych przez uczestnika na rzecz CWM opiera się o następujące zasady:
a) godziny lub punkty wolontariackie są przyznawane na zasadach określonych regulaminem wolontariatu;
b) wartości przeliczeń ceny na godziny lub punkty wolontariackie jest określony w regulaminie wolontariatu, a w uzasadnionych wypadkach – określony w informacji o rejsie i umowie;
c) rozliczenia godzin lub punktów wolontariackich dokonuje się w dacie wymagalności opłat określonych w umowie, do wysokości godzin (punktów) znajdujących się na koncie wolontariusza.
 
III. Rezygnacja z udziału w rejsie 
 
§ 9. W przypadku zawarcia Umowy uczestnictwa poza lokalem Organizatora, Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy wymaga formy pisemnej. 
 
§ 10. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w rejsie, powinien niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Organizatora. 
 
§ 11. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w rejsie bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie i osoba ta jednocześnie przejmie wszelkie obowiązki i uprawnienia przysługujące Uczestnikowi z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków nie wymaga zgody Organizatora i jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go o tym najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem rejsu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w rejsie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia. Za datę wpływu rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Organizatora. Za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnictwa Uczestnik i osoba przejmująca jego obowiązki i uprawnienia odpowiadają solidarnie. 
 
§ 12. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z uczestnictwa w rejsie i nie przeniesie swych uprawnień do udziału w rejsie na inną osobę, Organizatorowi przysługuje uprawnienie do potrącenia faktycznie poniesionych przez niego kosztów związanych z organizacją rejsu oraz prawo do dochodzenia od Uczestnika kwoty w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot: 
a) 20% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy powyżej 70 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu 
b) 50% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy pomiędzy 69, a 31 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu 
c) 100% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 30 a 1 dniem przed terminem rejsu oraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia rejsu.
Zwrot wpłat Uczestnika wymienionych powyżej Organizator dokonuje nie później niż 14 dni od daty otrzymania rezygnacji od Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy. 
 
§ 13. W przypadku nie przeniesienia przez Uczestnika rezygnującego z udziału w rejsie obowiązków i uprawnień przysługujących mu z tytułu Umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków na inną osobę, miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora. 
 
§ 14. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, którego wpłaty nie zostaną przekazane w wysokości, zasadach i terminach określonych w Umowie na rzecz Organizatora. Zastosowanie ma wówczas pkt. 12 Warunków uczestnictwa w rejsie. 
 
§ 15. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot. 
 
IV. Odwołanie rejsu 
 
§ 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rejsu w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a także w przypadku uszkodzenia jachtu, na którym ma być prowadzony rejs, w sposób uniemożliwiający odbycie rejsu, także przed jego rozpoczęciem. 
 
§ 17. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników (75% załogi). Odwołanie rejsu z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum uczestników może nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia rejsu. 
 
§ 18. W przypadku odwołania rejsu z ww. powodów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat. 
 
V. Realizacja umowy 
 
§ 19. Uczestnik zobowiązuje się stawić w czasie i w miejscu wskazanym w materiałach udostępnionych Uczestnikowi przed rozpoczęciem rejsu. W przeciwnym razie, przyjmuje się, iż Uczestnik zrezygnował z udziału w rejsie. W takim wypadku §12 Warunków Uczestnictwa stosuje się odpowiednio. 
 
§ 20. Organizator z ważnych powodów, bez zgody Uczestnika, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa ma prawo zmienić czas trwania rejsu i jego program. 
 
§ 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie rejsu i inne niedogodności powstałe w trakcie rejsu z przyczyn od niego niezależnych. 
 
§ 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu: 
- działania siły wyższej, 
- działania lub zaniechania Uczestnika, 
- działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, w tym w niniejszych Ogólnych Warunkach. 
Uczestnikowi nie przysługuje wówczas prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Organizatora. 
 
§ 23. Organizator ma prawo usunąć z rejsu Uczestnika, który w sposób rażący utrudnia pobyt na jachcie pozostałych Uczestników rejsu lub realizację programu / trasy rejsu. W szczególności dotyczy to osób spożywających alkohol i/lub inne środki psychoaktywne , osób agresywnych lub nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa i higieny. 
 
§ 24. W przypadku opisanym w § 23 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony Organizatora ani do zwrotu uiszczonej ceny. 
 
§ 25. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania rejsu w miejscu ich powstania, a w przypadku braku takiej możliwości, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty wystawionego przez Organizatora. 
 
§ 26. Ewentualne reklamacje Uczestnik winien zgłosić w formie pisemnej na adres Organizatora w ciągu 30 dni od daty zakończenia rejsu. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 
 
§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
 
§ 28. Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia, przez sąd miejscowo właściwy  dla siedziby Organizatora.

 

Zarząd Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP


Sponsorem żaglowca Zawisza Czarny jest Grupa Energa

Patroni medialni: